Nyt GYM i Tønder

​Tønders nye top moderne fitness-center beliggende på Jernbanegade 2 - 6270 Tønder.

Her får du rig mulighed for motion på alle niveauer, uanset alder eller fysisk forudsætning

VI TILBYDER:

  • Holdtræning indenfor yoga og spinning på BodyBike
  • Styrketræning med Gym80 sygnum serie + stort frivægtsområde
  • Konditions- og fedtforbrændingstræning på Intenza´s nyeste cardiomaskiner
  • Individuel programlægning og effektive slankeprogrammer
  • Genoptræning i samarbejde med fysioterapeut
  • Hyggeområde med mulighed for køb af drikkevarer m.m.
  • Kompetent personale morgen, eftermiddag og aften.

Medlemskab​

​§1. Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, tlf nr, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Gymdk.


§2. Medlemskort: Mister el beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til Gymdk, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

§3. Varighed: PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges i henhold til §8. Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt, uanset årsag, at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4. Betaling: Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales indmeldelsegebyr og for den samlede aftale periode. Ved oprettelse af et PBS- medlemskab tilmeldes aftalen PBS, og der betales kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS. Derefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned.

§5. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved et PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst ( pt. 50 kr. ). Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Medlemmet får spærret sit medlemskort, indtil restancen er udlignet. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af Gymdk.

§6. Prisændringer: Prisændringer meddeles senest 75 dage før prisændringerne træder i kraft. Bestående medlemmers medlemskab er prisgyldig ud fra indgået aftale, og kunder er selv ansvarlige for konvertering til evt. anden pålydende pris end oprindelig indgået aftale.

§7. Beroperioder: Løbende PBS medlemskaber uden bindingsperiode kan ikke berosættes. PBS medlemskaber på 6 mdr. fast aftale, kan max sættes i bero 1 mdr. pr. halve år. Ved gentegning efter bindingsperiodes ophør, opnås ret til 1 mdr. bero igen.
​12 mdr. kontant medlemskaber kan berosættes op til 2 mdr. pr. år, medlemskabet bliver her forlænget med den ønskede berosætningsperiode. Bliver et medlem skadet eller syg i længere tid, kan medlemmet dog sættes i bero i perioder på 1 måned ad gangen mod forevisning af lægeerklæring. Udfærdigelse af lægeerklæring betales af medlemmet og gælder med op til 7 dages tilbagevirkende kraft. Det er ikke muligt, at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§7 stk 1. Beroperioder Firmaaftaler: 3 mdr. og 6 mdr. kontant medlemskaber kan ikke berosættes, 12 mdr. kontant kan berosættes op til 6 uger pr. år. Medlemskabet bliver her forlænget med den ønskede berosætningsperiode.
​Øvrige beroperioder og medlemskabskonditioner er i overensstemmelse og gældende som i §7.

§8. Opsigelse af PBS- medlemskaber: Løbende PBS medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 30 dage. PBS medlemskaber på 6 mdr. fast aftale, kan først opsiges efter endt bindingsperiode på 6 mdr. med et varsel på løbende måned + 30 dage. Opsigelsen skal ske skriftligt og medlemmet skal underskrive med navn og dato. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i centeret eller via brev til Gymdk. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og medlemmets underskrift.

I øvrigt kan medlemskaber opsiges ved fremvisning af udskrift fra folkeregistret, hvilket dokumenterer flytning til en anden kommune og at medlemmet af samme årsag ikke kan benytte sit medlemskab og betaler det til enhver tid gældende flyttegebyr (p.t. 500 kr.). Eller hvis medlemmet ved fremvisning af lægeerklæring dokumenterer, at fortsat træning ikke er muligt. I øvrigt finder Aftalelovens §38c, jf. §36 anvendelse.

​§9. Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskabet kun opnåes, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.


§10. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Gymdk. Gymdk tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handliger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§11. Værdigenstande: Gymdk anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Gymdk bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§12. Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Gymdk`s personale skal altid følges.

§13. Afmelding af reservation: Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest en time før holdets start. Afmelder et medlem med et kontant medlemskab ikke en holdreservation til tiden, bliver der fratrukket en dag fra medlemskabets gyldighedsperiode. Afmelder et medlem med PBS- medlemskab ikke en holdreservation til tiden, bliver der opkrævet et gebyr efter gældende takst via PBS ( pt. 25 kr. ).

§14. Doping: Gymdk er imod enhver form for doping og tolere ikke brug af stoffer i nogen henseende. Af samme årsag forbeholder vi os retten til at afvise potientielle, samt bortvise eksisterende medlemmer hvis der er beviser for misbrug af enhver art.

§15. Udelukkelse af medlem: Gymdk kan afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I grove tilfælde af brud på medlemskabsbetingelserne eller ordensreglementet, som f. eks. bevis på doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art, og Gymdk forbeholder sig ret til at opkræve resterende ydelser af en indgået minimums-periode.

§16. Ændring af medlemskabsbetingelser: Gymdk kan ændre medlemskabsbetingelser med et varsel på 75 dage. Gymdk har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglementet, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag i Gymdk.

For yderligere oplysninger om priser, gebyrer og ordensreglement henvises til www.gymdk.dk.

Online booking​

Aktuelle kampagner​

Der pt. ingen aktuelle kampagner

GymDK​

Jernbanegade 2

6270 Tønder

CVR: 27354432

Kontakt os​

Tlf.: 20 40 80 30

E-mail: info@gymdk.dk

Online booking

Åbningstider​

​Man-fre

Døgnåbent

Weekend

Døgnåbent